b y g g T o t a l

f a k t a / i n f o

b y g g l o v

Att tänka på när man ska bygga eller
förändra en byggnad...

Det är i Plan- och Bygglagen (PBL) som det framgår att man behöver tillstånd i form av bygglov, rivningslov, marklov och tidsbegränsat bygglov. Det står också i PBL att det ska finnas en bygglovsnämnd som tillsyndsmyndighet för allt byggande i kommunen.

Bygglov är ett skriftligt tillstånd från bygglovsnämnden, och innebär att du får uppföra den byggnad eller den åtgärd som lovet avser.

Bygglov krävs när du skall...

 • Uppföra en helt ny byggnad
 • Bygga till befintlig byggnad oavsett vilken riktning: utåt, uppåt och även källare.
 • Ändra byggnaden till ett nytt ändamål.
 • Tex från bostad till kontor, garage till verkstad, uthus till bostad, lada till industri osv.
 • Uppföra en mur, ett plank eller staket. (I vissa fall behövs inte bygglov. Ring och fråga bygglovhandläggaren)
 • Anordna upplag eller materialgårdar t ex permanent uppställning av båtar, bilar samt uppläggning av material i viss omfattning.
 • Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser,
 • Uppföra radio- eller telemaster samt torn.
 • Uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från tomt gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast monteras på en byggnad,
 • Anordna parkeringsplatser.
 • Anordna begravningsplatser.
 • Väsentligt ändra anläggningar som avses i ovanstående punkter .

Ansökan om bygglov ligger till grund för bedömningen av placering och utformning.

En komplett ansökan innehåller:

 • Ansökningsblankett ( 2 ex)
 • Bygganmälan (2 ex)
 • Anmälan kvalitetsansvarig (2 ex)
 • Fasadritning (alla fasader) i skala 1:100 (2 ex)
 • Planritning i skala 1:100 (2 ex)
 • Situationsplan i skala 1:500 (2 ex) (Skall grundas på nybyggnadskarta upprättad av kommunen.)

Vid nybyggnad krävs även:

 • Teknisk beskrivning (2 ex)
 • Nybyggnadskarta
 • Godkännande från Miljöenheten till enskild avloppsanläggning eller inkoppling på det kommunala avloppsnätet.

.....................................................................................

.